Załóż konto

wersja beta

Regulamin

Regulamin konta użytkownika Gazety Wyborczej § 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: Regulamin - niniejszy "Regulamin użytkownika Gazety Wyborczej", stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający zasady świadczenia usług przez Agorę drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników. Agora - Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 47.665.426,00 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, adres internetowego serwisu korporacyjnego: www.agora.pl, adres poczty elektronicznej do kontaktu pomoc@wyborcza.pl, numer telefonu do kontaktu: 22 555 52 38 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych Użytkownika), Serwis - Serwis w domenie internetowej Wyborcza.pl wraz z serwisami w poddomenach domeny wyborcza.pl oraz w serwisy domenach wyborcza.biz, wysokieobcasy.pl - w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą Agory. Konto Użytkownika - funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych w ramach serwisu, wymienionych w Regulaminie. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu. Nick - unikalna nazwa, wybierana przez użytkownika w Serwisie, § 2 1. Konto udostępniane jest przez Agorę nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość wyższych, niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się. 2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16-stu lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego - w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza Agorze zgodę pocztą elektroniczną na adres pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta w ramach Serwisu: a) automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Agorę na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Agora wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie; lub b) z chwilą pierwszego logowania pod warunkiem wyrażenia zgody dla Agory na pobranie danych osobowych tj. emaila użytkownika z serwisu społecznościowego - w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google+, lub Gazeta.pl. 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz Serwisu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. § 3 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem Konta jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa - prosimy o podanie dopisku IOD. Podane dane będą przetwarzane przede wszystkim: - w celu założenia i obsługi Konta (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego likwidacji lub żądania usunięcia danych); - w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e-mail - także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia. 2. Podane dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta. 3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: - w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu); - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2) 4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest potrzebne dla założenia i obsługi Konta. 6. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agory (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej) 7. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich Danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez: . współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; . stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; . stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; . w razie przekazywania danych do USA - współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich Danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności http://wyborcza.pl/centrumpomocygw/7,134956,23413995,polityka-prywatnosci.html § 4 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta oraz z innych usług w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta i innych usług Serwisu przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Agora przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Kont. 2. Niedopuszczalne jest: a) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści propagujących przemoc, sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej lub z powodu braku wyznania czy orientacji seksualnej; b) umieszczanie w komentarzach pod artykułami treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, naruszające ważny interes społeczny, a także zasady Netykiety, określone w punkcie 2 Załącznika nr 1 do Regulaminu; c) umieszczanie przez Użytkowników w komentarzach pod artykułami: (i) przekazów reklamowych, (ii) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Użytkownik nie jest uprawniony. 3. Agora zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jak również prawo do blokowania możliwości zamieszczania komentarzy pod artykułami w stosunku do osób, które wielokrotnie naruszyły postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. 4. Agora zastrzega, iż w przypadku, gdy wpis kwalifikujący się do usunięcia i usunięty na podstawie ust. 2 powyżej jest wpisem inicjującym dyskusję, po jego usunięciu wątek zainicjowany tym wpisem może być niedostępny, bez względu na treść pozostałych wpisów. 5. Użytkownikom, którzy wielokrotnie naruszyli postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu, powołana przez Agorę administracja Konta może: a) zablokować należący do Użytkownika Nick, co spowoduje, że Użytkownik nie będzie mógł zamieszczać komentarzy pod tym Nickiem, b) zablokować możliwość zamieszczania komentarzy bezterminowo, jeżeli po odblokowaniu Nicka (zablokowanego na podstawie punktu a) powyżej) Użytkownik w dalszym ciągu narusza postanowienia ust. 2 niniejszego paragrafu. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia Agory, o którym mowa w niniejszym ustępie. 6. Przestrzeń pod artykułami w Serwisie jest miejscem, w którym możliwe jest prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemika na każdy temat. Agora nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności. 7. Usługa Serwisu obejmuje promowanie wybranych przez Agorę wypowiedzi Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu poprzez działania podejmowane na stronach wydawanych przez Agorę serwisów internetowych. W przypadku wykorzystania poszczególnych wypowiedzi w sposób opisany powyżej Agora umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie daną wypowiedź. Użytkownik może poinformować Agorę w każdym czasie o rezygnacji z usługi, o której mowa w niniejszym ustępie. § 5 1. Umowa o korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie bez podania przyczyny, według własnego wyboru: z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu wypowiedzenia. 2. Agora może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym wyłącznie z następujących przyczyn: a) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestania świadczenia przez Agorę usługi polegającej na udostępnianiu Konta wobec wszystkich Użytkowników, b) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy. 3. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do zamknięcia założonego Konta, zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, oraz odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług. Żądanie zamknięcia Konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z usług, o których mowa w Regulaminie, i odstąpienia od umowy w zakresie korzystania z usług prosimy nadsyłać na adres e-mail: pomoc@wyborcza.pl lub pisemnie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). 4. Agora zastrzega sobie możliwość zablokowania na serwerach Serwisu nadawców wiadomości, domen i adresów IP w razie wykorzystywania Konta lub korzystania z innych usług, o których mowa w Regulaminie, z naruszeniem przepisów prawa. Agora umożliwi Użytkownikowi zajęcie stanowiska wobec realizacji uprawnienia, o którym mowa w niniejszym ustępie. § 6 1. Korzystanie z Serwisu, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa. 2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Agory. 3. Połączenie z siecią Internet. § 7 1. Reklamacje dotyczące usług, o których mowa w Regulaminie (w tym dotyczące realizacji przez Agorę uprawnień polegających na blokowaniu lub usuwaniu treści zamieszczanych przez użytkowników lub blokowaniu dostępu do usług w obrębie Serwisu), prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: pomoc@wyborcza.pl lub na piśmie na adres Agory (Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa). Agora rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. 2. Regulamin udostępniany jest na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin dostępny jest w formie wydrukowanej pod adresem Agory: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy. 3. Agora informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem (Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy). 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku